965 51 51 30 - Plaza Mayor, 1- 03840 Gaianes gaianes@gaianes.es

Privacy policy

Privacy Policy

In compliance with the provisions of the RGPD, we inform you that your data will be treated in our files, for the purpose of maintaining and fulfilling the relationship with our entity, including sending communications within the framework of the aforementioned relationship.

Likewise, your data will be transferred in all those cases in which it is necessary for the development, fulfillment and control of the relationship with our entity or in the cases in which it is authorized by a norm with the rank of law. In compliance with the RGPD you can exercise your ARCO rights before Gaianes City Council, with address at Política de Privacitat

En compliment de l’establit en la RGPD, li informem que les seues dades seran tractades en els nostres fitxers, amb la finalitat del manteniment i compliment de la relació amb la nostra entitat, incloent l’enviament de comunicacions en el marc de la citada relació.

Així mateix, les seues dades seran cedides en tots aquells casos en què siga necessari per al desenvolupament, compliment i control de la relació amb la nostra entitat o en els supòsits en què ho autoritze una norma amb rang de llei. En compliment de la RGPD pot exercitar els seus drets ARC davant Ajuntament de Gaianes, amb adreça en Plaza Mayor, 1- 03840 Gaianes , adjuntant fotocòpia del seu DNI.

El contingut d’aquesta comunicació, així com el de tota la documentació annexa, està subjecta en deure secret i va dirigida únicament al seu destinatari. En el cas que vostè no fóra el destinatari, li sol·licitem que ens ho indique i no comunique el seu contingut a tercers, procedint a la seua destrucció.

El prestador de serveis de la societat de la informació haurà de tenir en compte que, a més de la informació que facilite als destinataris del servei a través de la seua “Política de Privadesa”, haurà de disposar de textos legals addicionals relatius a altres normatives d’obligat compliment, tals com, sense caràcter limitatiu o excloent, condicions generals de la contractació, propietat intel·lectual i industrial, condicions d’utilització de la pàgina web i responsabilitats sobre aquest tema, o el que la pròpia Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic puga establir en qualssevol altres preceptes al marge del seu article 10 o fins i tot completar la informació que, en relació a aquest, anara necessària.

 

, attaching a photocopy of your ID.

The content of this communication, as well as that of all the attached documentation, is subject to the duty of secrecy and is addressed only to its addressee. In the event that you were not the addressee, we ask you to indicate it to us and not to communicate its contents to third parties, proceeding to their destruction.

The service provider of the information society must take into account that, in addition to the information provided to the recipients of the service through its “Privacy Policy”, it must have additional legal texts related to other mandatory regulations , such as, without limiting or excluding, general conditions of contracting, intellectual and industrial property, conditions of use of the website and responsibilities in this regard, or what the Law 34/2002, of July 11, of Services of the Information Society and Electronic Commerce can establish in any other precepts outside of its Article 10 or even complete the information that, in relation to this, was necessary.

 

 

Pin It on Pinterest

Shares